مدرسه سازی

مدرسه سازی

یکی از ارکان تربیت و پرورش در هر کشوری مدرسه و تحصیل است. در حقیقت اگر افراد یک جامعه از تحصیل مناسب برخوردار شوند، بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی کشور حل خواهد شد. این دغدغه انسانی سبب شده تا عده بسیاری از خیّرین به سراغ ساخت، تجهیز و نوسازی مدارس بروند. با توجه به ظرفیت کشور، یقیناً مدارس کشور کفاف تعداد جویندگان علم را نمی‌دهد و از سویی بسیاری از مناطق کشور هنوز از نعمت داشتن مدرسه محروم هستند. در مجمع خیّرین کشور تعداد بسیاری از این نیک‌اندیشان خیّر گرد هم آمده‌اند. در این مجمع با توجه به کارهای مطالعاتی مناطقی که نیاز به مدرسه دارند شناسایی می‌شوند و به این خیّرین مدرسه ساز پیشنهاد می‌شوند. حاج اکبر ابراهیمی، هاشم سلیمی آشتیانی، محمدرضا کارگری، حمیدرضا شاه‌حسینی و بسیاری از بزرگواران دیگر از فعالان حوزه مدرسه سازی هستند که در مجمع خیّرین کشور فعالیت سازنده دارند.