حامی معلولان

حامی معلولان

یکی از نقاط کلیدی تحلیل هر جامعه‌ای، برخورد و تعامل آن جامعه با قشر معلول آن است. در بسیاری از کشورها معلول‌ها به عنوان موجوداتی سربار تعریف می‌شوند اما فرهنگ اسلامی و ایرانی ما از این برداشت به کلی دور است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی علی‌الخصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران، همواره توجه دولت به سمت این قشر مظلوم و آسیب‌پذیر معطوف بوده و خیّرین بزرگواری نیز در این حوزه فعال هستند تا دین خود را به این بندگان خدا ادا کنند. مجمع خیّرین کشور به دلیل اهمیت توجه به معلولان از بدو تشکیل خود همواره به این نکته تاکید داشته که در ترکیب شورای مرکزی و هیأت مدیره باید از خیّرینی استفاده شود که به این مقوله توجه ویژه دارند. به لطف خدا و توجه خیّرین این حوزه هم‌اکنون نیکوکارانی از جامعه حامی معلولان کشور در این مجمع فعال هستند. رضا مطلبی کاشانی، هاشم سلیمی آشتیانی و محمدرضا کارگری از این دست خیّرین بزرگوار هستند که عضو هیأت مدیره مجمع هستند.