بهداشت و سلامت

بهداشت و سلامت

کلید موفقیت یک جامعه یقیناً در بهداشت و سلامت آن کشور نهفته است. این مهم بر هیچ یک از انسان‌ها پوشیده نیست و به طور قطه مساله‌ای است که برای موسسین و اعضای مجمع خیّرین کشور بسیار حائز اهمیت بوده و خواهد بود. تجهیز بیمارستان‌ها، توجه به بیماران خاص، ساخت بیمارستان و مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت از جمله اقداماتی است که تا کنون توسط اعضای مجمع خیّرین کشور انجام شده و برنامه آتی این مجمع تشکیل کارگروه‌هایی برای شناسایی نقاط ضعف بهداشت و سلامت کشور و اعلام آن به خیّرین این حوزه است. بسیاری از اعضای شورای مرکزی و هیأت مدیره مجمع خیّرین کشور در این حوزه فعال هستند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در مجمع خیّرین کشور اقدامات بیشتر دیگری نیز در این زمینه انجام خواهد پذیرفت.