8 طرح برای این المنت طراحی شده است همچنین می توانید سایز تصاویر را تعیین کنید

طرح چهارم

طرح ششم

طرح هفتم

همکاری مجمع خیرین کشور با کمیسیون اجتماعی مجلس درتدوین و اصلاح قوانین مربوط به خیرین و موسسات خیریه

با همکاری مجمع خیرین کشور با کمیسیون اجتماعی مجلس ، تدوین و اصلاح قوانین مربوط به خیرین و موسسات خیریه و نیز اجرای طرح بانک زمان و پیگری تصویب قانون...

05:00

طرح هشتم

با همکاری مجمع خیرین کشور با کمیسیون اجتماعی مجلس ، تدوین و اصلاح قوانین مربوط به خیرین و موسسات خیریه و نیز اجرای طرح بانک زمان و پیگری تصویب قانون...