تجلیل از 2000 پرستار و کادر درمان توسط مجمع خیرین کشور