غمگین ترین مراسم المپیک ویژه برای گرامیداشت بزرگ مرد المپیک ویژه ایران