پنجمین نمایندگی استانی مجمع خیرین کشور به قم رسید

در راستای راه اندازی نمایندگی های استانی مجمع خیرین کشور

هفتمین مجمع استانی مجمع خیرین کشور در کردستان شکل گرفت

در راستای راه اندازی نمایندگی های استانی مجمع خیرین کشور 🔴 هفتمین مجمع استانی مجمع خیرین کشور در کردستان شکل گرفت مجمع خیّرین استان کردستان...

02:45