بررسی پیوست امنیتی اجرای بانک زمان در مجمع خیرین کشور

06:0088680

دویست و سیزدهمین جلسه هیات مدیره مجمع خیرین کشور با موضوع بررسی مسایل امنیتی اجرای بانک زمان با حضور مدیرعامل مجمع خیرین امنیتساز تهران و کارشناسانی از نیروی انتظامی تهران بزرگ صبح روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۰ در دفتر این تشکل مردمنهاد برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهندس حبیبالله بوربور، رییس هیات مدیره مجمع خیرین کشور با اشاره به ماموریتهای مجمع خیرین کشور گفت: با توجه به بحران سالمندی که در آینده نهچندان دور به اولین و بزرگترین بحران کشور تبدیل خواهد شد، از مدتها پیش طرح بانک زمان در مجمع خیرین کشور مطرح شد. در این طرح قرار است، افراد جامعه از هماکنون فکری برای دوره سالمندی خود بکنند و با ذخیره واحدهای خدمات که هر واحد برابر یک ساعت کار است، در دوره سالمندی خود یا نزدیکان از آنها استفاده کنند.

وی افزود: این کار هماکنون در کشورهای مختلف با قوت و ضعف اجرا میشود و تیمی کارشناسی زیر نظر دکتر احمدی در بنیاد فرهنگی شاهحسینی مشغول بررسی تجربیات دیگر کشورها و چگونگی بومیسازی آن در کشور هستند. اما اینکه چرا از شما دعوت کردیم که در این نشست حضور یابید، برای این است که ببینیم چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهید تا پیوست امنیتی اجرای این طرح تکمیل شود و رفت و آمد به منازل مردم برای اجرای خدمات در بستری پاک و با کمترین آسیب همراه شود.

دکتر احمدی، مدیر پروژه بانک زمان در ادامه توضیحاتی در خصوص پژوهشهای انجام شده و زمان‌بندی اجرای طرح بیان کرد و وعده داد تا اواسط سال ۱۴۰۱ کارهای مقدماتی به پایان برسد و اجرای آن کلید بخورد. وی نیز یکی از دغدغههای اجرایی این طرح را بحث امنیت خانوادهها عنوان کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم از آسیبهای اجتماعی اجرایی این طرح بکاهیم، یکی از موارد این است که به صورت منطقهای و لوکال و محله محور این طرح را به انجام برسانیم. در محلات افراد همدیگر را میشناسند و همینکار بسیاری از آمد و شدها را تسهیل میکند. وی افزود بررسی ما در یکی از کشورهای اروپایی نشان میدهد که برای این که امنیت خدمات گیرنده تضمین شود، فرد خدمات دهنده باید از محل کار خود تایید شده باشد و همچنین یکی از اعضای بانک زمان او را تایید کند. اما همه این موارد اگر در کشور ما هم بخواهد اجرا شود باید با فرهنگ و آداب و رسوم دینی و ملی ما هماهنگ شود.

در ادامه مهدی نظری، مدیرعامل مجمع خیرین امنیتساز استان تهران با اشاره به اینکه جمعیت جوان کشور بزرگترین مولفه راهبردی اقتدار ملی و توسعه یک کشور است گفت: بر اساس آمارها ایران در ۳۰ سال آینده به یک کشور سالمند بدل خواهد شد. این در حالی است که مهمترین پدیده سالمندی، کاهش نیروی کار و نیازمندی به مهاجران خارجی است که مخاطرات امنیتی دارد. وی افزود: جمعیت و امنیت رابطهای دو سویه دارند و هرچه جمعیت پیرتر شود امنیت کمتر میشود. از این روست که علاوه بر اینکه باید دنبال راهکارهای افزایش جمعیت باشیم، باید به شیوههای نوین خدماترسانی به سالمندان هم بیاندیشیم و از این منظر بانک زمان که در دستور کار شما در مجمع خیرین کشور قرار دارد، بسیار اهمیت دارد. وی در ادامه با ارایه یک پاورپوینت توضیحاتی در خصوص چند سامانه خدماترسانی به سالمندان ارایه کرد.

در ادامه کارشناسان نیروی انتظامی هر یک با توجه به حوزه تواناییها و تجربیاتشان مواردی را مطرح کردند. بحثهای احراز هویت دیجیتال خدمات دهنده و خدمات گیرنده، امنیت خانوادهها، فضای مجازی و آسیبهای آن، کلاهبرداریهای رایج در سایتها و فضای مجازی، سوءاستفادههای رایج از سالمندان جزو موارد مطرح شده در این بخش بود.

دکتر جمشیدی، رییس کمیسیون حقوقی مجمع خیرین کشور با ارایه چند آمار در خصوص میانگین سن ازدواج پسران و دختران در کشور گفت: میانگین سن ازدواج در کشور ما در میان پسران ۲۷.۴ سال و در میان دختران ۲۳ سال است و ۱۱.۷ جمعیت ما مجرد هستند. این در حالی است از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق میشود. اگر به آمار زوجهای نابارور ایرانی هم نگاهی بکنیم که ۱۵ درصد است، میبینیم که نرخ زاد و ولد در کشور ما در پایینترین سطح خود در طی سالیان قرار دارد و این بسیار خطرناک است. بنابراین از این منظر هم توجه به بحث سالمندی جمعیت بسیار اهمیت مییابد.

وی در پایان به تجربه پلتفرمهایی مثل اسنپ  در مراوده با مردم پرداخت و گفت: تجربه موفق این اپلیکیشنها میتواند به کار ما بیاید و از نگرانیهای امنیتی بکاهد.

در پایان این نشست، مهندس حبیبالله بوربور، پیشنهاداتی را برای طرح در نشست آتی مجمع خیرین کشور با وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد و خواستار اظهار نظر اعضای هیات مدیره شد.

  

منبع
روابط عمومی مجمع خیرین کشور
لینک کوتاه
https://mkhk.ir /?p=3578

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند